3/02/2559

จดหมายเปิดผนึก ถึงคณะสงฆ์ไทย และพุทธศาสนิกชน ทุกท่านจดหมายเปิดผนึก

ถึง : คณะสงฆ์ไทย และพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน

เรื่อง : ร่วมกันเขียนบทความต้านภัยคุกคามพระพุทธศาสนา

กราบแทบเท้าพระคุณเจ้าที่เคารพเป็นอย่างสูง
ขอเจริญพร มายัง พุทธศาสนิกชน ทุกท่าน

ในโอกาสนี้ กระผมทีมงาน
"คณะสงฆ์ไทย ต้านภัยโซเชี่ยล" (Thai Monks )
ขอกราบอาราธนา พระคุณเจ้า และเรียนเชิญสาธุชน
ผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา ต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้เป็นวัดพี่วัดน้อง เป็นวัดกัลยาณมิตร ซึ่งกันและกัน
มาอย่างยาวนาน

จดหมายนี้ เป็นสาส์นขอความร่วมมือ
ที่ส่งถึงพระคุณเจ้าทุกรูปและสาธุชนทุกท่าน
โดยมีจุดประสงฆ์เพื่อการรณรงค์ให้เกิดบรรยากาศ
ความร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันภัยคุกคามต่อ
พระพุทธศาสนา ด้วยการเขียนบทความธรรมะ
เพื่อสร้างสัมมาทิฐิให้กับประชาชน

หากท่านใดมีทักษะความสามารถในการเขียนบทความ
ไม่ว่าจะเป็น เชิงโวหาร เชิงวาทะศิลป์ เชิงอุปมาอุปไมย
เชิงธรรมเทศนา หรือ หากมีข้อมูลเชิงวิเคราะห์
ทั้งในแง่ยุทธศาสตร์ ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์อันตราย
อันเป็นภัยคุกคามต่อพระพุทธศาสนา

ท่านสามารถเขียนขึ้นมาเพื่อรณรงค์
ให้ชาวพุทธตื่นตัวและตั้งรับ และมีมาตรการแก้ไขปัญหา
โดยยึดหลักความสามัคคี อย่างผู้มีสติปัญญา
ที่เป็นแบบอย่างอันดีงาม

เมื่อสาธุชนได้อ่านแล้ว มีกำลังใจและกล้าหาญ
ที่จะลุกขึ้นมาปกป้องพระพุทธศาสนา
ปกป้องมหาเถรสมาคม รวมถึงเรียกร้อง
ให้ทุกฝ่าย ได้ปฏิบัติตามกฏหมาย
และรักษาพระธรมวินัยให้มั่นคง

ภารกิจนี้ ก็จะได้บันดาลอานิสงส์ผลบุญอันยิ่งใหญ่
ต่อพวกเราผู้ที่ร่วมกันเขียน และเกิดประโยชน์อันมหาศาล
ต่ออายุของพระพุทธศาสนาในยุคของพวกเรา

จึงขออาราธนา นิมนต์และเรียนเชิญ
มาร่วมกันเขียนบทความ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
สร้างความเข้าใจ ต่อชาวพุทธ ชี้จุดปมปัญหา
ให้สังคมรับรู้ และรับทราบความจริงในบริบทโดยรวม

อีกทั้งเป็นการฝึกลับคมดาบอาวุธทางปัญญา
ให้แหลมคม เอาไว้เชือดเฉือนแนวคิดมิจฉาทิฐิ
ของพาลชน ทั้งหลาย ให้หายไปจากบทบาท
การชี้นำสังคมอย่างผิดๆ ในเร็ววัน

จึงขอกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทั่วประเทศ
และสาธุชนทั่วโลก มาร่วมกันเขียนบทความ
เพื่อเป็นประทีปส่องสว่างทางปัญญา
ให้กับประชาชนที่ยัง ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ขณะนี้

อีกทั้งจะได้เป็นการวางยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาอันจะเกิดขึ้นอีกต่อไปในอนาคตได้
อย่างทันท่วงที ก่อนจะสายเกินการณ์

หากท่านใดเขียนเสร็จแล้ว
ขอนิมนต์และเรียนเชิญส่งมาได้ที่

ฝ่ายบรรณาธิการเพจ "Thai Monks"
เพื่อจัดเผยแพร่ตามลำดับสืบไป

-----------
โดยส่งผ่านช่องทางนี้คือ

ส่งผ่านเว็บ คลิกที่นี่
http://www.thaimonks.com/p/article-form.html

ส่งผ่าน LINE คลิกที่นี่ 

Line Account : @idz9108e
( มี เครื่องหมาย "@" )

หรือ คลิกผ่าน URL เพิ่มเพื่อน
Line account @ Thai Monks
http://line.me/ti/p/@idz9108e
-----------

กราบขอความเมตตามายังพระคุณเจ้าทุกรูป
และสาธุชนทุกท่าน และขออนุโมทนาบุญล่วงหน้า
มา ณ โอกาสนี้

ทีมงาน Thai Monks
คณะสงฆ์ไทย ต้านภัยโซเชี่ยล
http://www.facebook.com/Thailandmonks

อยากบอกอะไรไหม ?