3/13/2560

มส. แย้ง พรบ.สงฆ์ "ฆราวาสคุมพระ"วันนี้(13 มี.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติหรือให้มีผลบังคับใช้ จำนวน 25 ฉบับ โดย 1 ใน 25 ฉบับมีร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....ร่วมอยู่ด้วยนั้น
.
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้นำร่างพ.ร.บ.อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....ที่ฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) และคณะกรรมการกฤษฎีกาดำเนินการแก้ไขในรายมาตราเรียบร้อยแล้ว กราบทูล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) ในฐานะประธานการประชุม มส. ทรงทราบ
.
และที่ประชุม มส.ได้พิจารณาเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.นี้แล้ว ยังไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาที่ถูกแก้ไข
.
เพราะส่วนใหญ่เป็นการให้ฆราวาสมาคุมพระ โดยเฉพาะในมาตรา 5 คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา (3) ที่เดิมผู้แทน มส.เป็นพระ แต่ไปแก้ไข เป็นพระหรือฆราวาสก็ได้ ที่สำคัญให้อำนาจนายกรัฐมนตรีออกระเบียบหรือประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับนี้
.
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า หลังจากที่ประชุมมส.พิจารณาเนื้อหาแล้ว ได้มีมติตั้งผู้แทน มส. 3 รูป ประกอบด้วย พระพรหมมุนี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมโมลี มาพิจารณาเนื้อหาโดยละเอียดอีกครั้ง
.
เนื่องจาก มส.เห็นว่า ฝ่ายกฎหมายฯ คสช.ได้แก้ไขเนื้อหามามากพอสมควร อาจจะส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา ที่สำคัญหากกฎหมายมีผลใช้บังคับอาจเกิดปัญหาตามมาได้ ทั้งนี้เมื่อดำเนินการพิจารณาเสร็จแล้วให้รายงานที่ประชุม มส.รับทราบ ก่อนให้ พศ.แจ้งกลับไปยังรัฐบาล
.
สำหรับ ร่างพ.ร.บ.อุปภัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ.....มีทั้งหมด 31 มาตรา เช่น มาตรา 5 คณะกรรมการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา มีนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน มีกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวง ทรวง กรมต่างๆ ผู้แทนมหาเถรสมาคมแต่งตั้งจากพระภิกษุหรือฆราวาส จำนวน 3รูป/คน ผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มาตราที่ 11 อำนาจหน้าที่
.
1.กำหนดแนวทางอุปภัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา
2.พิจารณาความเห็นชอบมาตรการและแผนพัฒนากิจการพระพุทธศาสนาต่อคณะรัฐมนตรี 3.สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์
4.ส่งเสริมการดำเนินการของสำนักปฏิบัติธรรม
.
ตามพ.ร.บ.นี้ มาตรา 16 ให้มีกรรมการอุปถัมภ์คุ้มครองระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน กรรมการประกอบด้วยส่วนราชการในพื้นที่ เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต ฝ่ายละ 1 รูป
.
มาตรา 22 ตั้งพระวินยาธิการ
มาตรา 28 ให้พระวินยาธิการเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 29,30 โทษผู้ขัดขวางไม่ปฏิบัติตามคำสั่งพระวินยาธิการ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา31 ให้นายกรัฐมนตรี มีอำนาจออกระเบียบและประกาศ เพื่อปฏิบัติตามพ.ร.บ.นี้ เป็นต้นอยากบอกอะไรไหม ?