10/14/2559

โอบามา ส่งสาส์นกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจ ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สหรัฐ 13 ต.ค.-ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำสหรัฐ ส่งสาส์นกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจ ยกย่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ไม่เคยเหน็ดเหนื่อย

ในนามของประชาชนชาวอเมริกัน ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และขอแสดงความเสียใจยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ในการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นมิตรที่ใกล้ชิดของสหรัฐอเมริกา และทรงเป็นพันธมิตรที่ทรงค่ายิ่งของประธานาธิบดีสหรัฐหลายคน ข้าพระพุทธเจ้าได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝ้าฯ เมื่อคราวเยือนประเทศไทยในปี พ.ศ.2555 ข้าพระพุทธเจ้ายังรำลึกได้ถึงพระราชจริยวัตรอันงดงาม และนํ้าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย ทั้งยังทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่ได้อาศัยใต้ร่มพระบารมี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างทรงไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยในการพัฒนาบ้านเมือง ทรงอุทิศพระองค์ด้วยความแน่วแน่ เพื่อยกมาตรฐานความเป็นอยู่ของราษฎร ด้วยพระปรีชาสามารถด้านการริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนทรงใฝ่พระทัยในนวัตกรรม พระองค์ได้ทรงคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งเป็นที่ยกย่องไปทั่วโลก น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยโดยเสมอมา จะเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่ชนรุ่นหลังจักเทิดทูนสืบต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้าและประชาชนชาวอเมริกันขอยืนเคียงข้างพี่น้องชาวไทยร่วมอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช.-สำนักข่าวไทยที่มา สำนักข่าวไทย

อยากบอกอะไรไหม ?