7/07/2559

เจ้าคุณประสาร ออกหนังสือถึงคณะสงฆ์ แจ้งข่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ. 2505


เจ้าคุณประสาร  ออกหนังสือถึงคณะสงฆ์ แจ้งข่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ. 2505 

-----------

กราบเรียน เจ้าคณะพระสังฆาธิการ ทั่วประเทศ

กระผมและคณะ ประกอบด้วย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา ได้ตระหนักถึงภัยทั้งภายในและภายนอกที่กำลังเป็นบ่อนคุกคามพระสงฆ์และพระ พุทธศาสนาอยู่ในขณะนี้

บัดนี้ มีข่าวถึงการแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ พ.ศ. 2505 โดยมีความพยายามตีความหมายให้คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงและจารีตประเพณีอัน ดีงามที่ปฏิบัติกันมาช้านาน และพยายามที่จะมีการแก้ไขสาระสำคัญของ พ.ร.บ.ฉบับนี้ในมาตรา 7 ว่าด้วยการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช


แม้บางส่วน บางฝ่ายจะปฏิเสธว่า ไม่จริงเป็นแต่เพียงการตีความตามอำนาจหน้าที่จะไม่มีการแก้ไขใดๆ ก็ตาม

ผมยืนยันว่ามีความพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข พ.ร.บ.สงฆ์ มาตรา 7 เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของตนเองและพรรคพวก

ผมจึงออกหนังสือฉบับนี้กราบเรียนเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วประเทศ กว่า 35,000 ฉบับเพื่อแจ้งข่าวสารสำคัญนี้ให้ ทราบโดยทั่วกัน และถ้าพระเดชพระคุณทั้งหลายตระหนักในภัยดังกล่าวและมีความเห็นไปในทิศทาง เดียวกัน ได้โปรดแสดงความหวังดี ความปรารถนาดีต่อคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาโดยการส่งจดหมายแห่งมิตรภาพ และความหวังดีนี้ ที่เป็นไปด้วยถ้อยคำที่สุภาพ ห่วงใยในพระศาสนา เพื่อแสดงความห่วงใยและแสดงถึงพลังของคณะสงฆ์ทั้งประเทศ ไปที่ นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยด่วน ซึ่งกระผมได้แนบแบบตอบจดหมาย จ่าหน้าซองและติดแสตมป์มาพร้อมนี้แล้ว

ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันเป็นพลังเพื่อรักษาคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาให้จิรังยั่งยืนบนผืนแผ่นดินนี้สืบไปตราบนานเท่านานครับ

พระเมธีธรรมาจารย์
7 กรกฎาคม 2559อยากบอกอะไรไหม ?