6/16/2559

แถลงการณ์ คัดค้าน DSI กรณีบุกค้นวัดพระธรรมกาย จากสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย

แถลงการณ์ เรื่อง กรณี DSI บุกวัดพระธรรมกาย


ตามที่ DSI ได้ดำเนินการจะเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น. ของวันนี้ (๑๖ มิ.ย. ๒๕๕๙) นั้น แม้จะเป็นไปตามอำนาจของศาล แต่พวกเราสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยก็ขอคัดค้านการกระทำดังกล่าว เพราะขาดความเหมาะสมหลายประการ

ประการที่ ๑ คือขาดการเคารพพระรัตนตรัย หลวงพ่อธัมมชโย จะถูกข้อกล่าวหาอย่างใด แต่เมื่อกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้เริ่มและยังไม่สิ่นสุด ท่านก็มีสิทธิ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังคงเป็นพระในพระพุทธศาสนาซึ่งสมควรจะยังได้รับการปฏืบัติในฐานะผู้บริสุทธิ์และในฐานะพระภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งมีพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จริยาพระสังฆาธิการ และพระธรรมวินัยเป็นตัวควบคุม ตลอดเวลาที่ผ่านมา DSI ไม่ได้คำนึงถึงกฏหมายของคณะสงฆ์ดังกล่าวเลย จึงถือเป็นการปฏิบัติไม่ชอบต่อหลวงพ่อธัมมชโย


ประการที่ ๒ วัดเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของขาวพุทธ เหมือนศาสนสถานของศาสนาต่างๆ ในสังคมพุทธไทยในอดีต ไม่เคยปรากฏว่าทางกามีการบุกค้นวัดแบบเอิกเกริก เพราะต่างให้ความเคารพในฐานะเป็นพุทธศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีคุณูปการต่อสังคมไทย แต่ปัจจุบันทางการไทยกลับละเลยความสำคัญข้อนี้ มุ่งใช้อำนาจทางกฏหมายฝ่ายโลกแต่ฝ่ายเดียว ยกกำลังพลเข้าหมายตรวจค้นโดยหาตระหนักถึงความเหมาะสมไม่


ประการที่ ๓ เป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของพระพุทธศาสนาและสถาบันสงฆ์และชาวพุทธทั่วไปให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ทั้งที่พระพุทธศาสนาได้สร้างคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างใหญ่หลวง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทยจึงไม่เห็นด้วยกับการการกระทำของ DSI และจะเรียกร้องให้องค์กรพุทธต่างๆร่วมกันคัดค้านให้ถึงที่สุด


จึงเรียนมาเพื่อทราบทั่วกัน

สมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย
๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙


ที่มา : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1611051932543113&id=1537041829944124

อยากบอกอะไรไหม ?