6/09/2559

โครงการพระวิทยากร รับฟังความรู้จากพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม
"ให้เราทั้งหลายสร้างความรู้สึกร่วมกันว่า "เราจะต่อสู้เพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่รอด"
............................
ธรรมบรรยาย "ศึกษาธรรมจากพระไตรปิฏก"
โดยพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
............................
โครงการพระวิทยากรกระบวนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์ ในการเผยแผ่ธรรม มุ่งเน้นฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาด้านพระพุทธศานา และยังเป็นการสร้างเครือข่ายพระวิทยากรจิตอาสาให้มีความเข้มแข็ง และครอบคลุมทั่วประเทศ
ณ วัดสามพระยาวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
…………………
อบรมโดยพระวิทยากรกลุ่ม “เพื่อชีวิตดีงาม” สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ช่องทางรับชมการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม

๑) Facebook

https://web.facebook.com/Jariyatam/
https://web.facebook.com/watsraket/
https://web.facebook.com/forbeautifullife

๒) Youtube
https://www.youtube.com/user/jariyatamchannel/videos
…………………
#โครงการอบรมพระวิทยากรกระบวนธรรม #วัดสามพระยา #วัดสระเกศ#เพื่อชีวิตดีงาม #พระวิทยากร

อยากบอกอะไรไหม ?