4/01/2559

ระวังโทษหมิ่นเบื้องสูง ฐานจาบจ้วง สมณศักดิ์ ของพระสงฆ์‣ จงระมัดระวัง โทษหมิ่นเบื้องสูง
ฐานจาบจ้วง สมณศักดิ์ ของพระสงฆ์

‣ การกล่าวหาว่าพระสงฆ์ หลงในยศ หรือจาบจ้วง
เรื่องสมณศักดิ์ให้เป็นของต่ำนั้น
ระวังจะกระทบเบื้องพระยุคลบาท ขององค์ศาสนูปภถัมภก์

‣ ผู้ทรงมีพระราชศรัทธาพระราชทาน สมณะศักดิ์

‣ มีเครืองหมายประกาศ เป็นพัดยศ และตราตั้ง เป็นการประกาศเกียรติคุณ
 ของเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ที่ทำงานดี และปฏิบัติดี ควบคู่กัน

‣ อีกทั้งพระองค์ยังทรงพระราชทาน นิตยภัตร (ปัจจัยรายเดือน) 
เพื่อให้พระสังฆาธิการตามฐานันดรต่างๆ ปฏิบัติกิจการพระศาสนา
อย่างสะดวกแก่สมณสารูป โดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีกด้วย


‣ หน้าที่พระสงฆ์ คือ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

‣ ส่วน ลาภ สักการะ อันเกิดด้วย อานิสงส์การบวชนั้น
‣ พระพุทธองค์ทรงอนุโลมไว้ดังนี้

อนุวัตติตุง ("อนุชานามิ ภิกขเว ราชูนังอนุวัตติตุง" )
แปลว่า อนุโลม ตามบ้านเมือง หรือกฏหมายบ้านเมือง
(ตามหลักมหาปเทส 4 /วิ.มหา(ไทย) เล่ม 5 ข้อ 305 หน้า 139)

-------------------------
Thai Monks
01.4.2559

อยากบอกอะไรไหม ?