4/04/2559

เจ้าคุณประสาร แจ้ง 5 มติ กิจกรรมปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา


เจ้าคุณประสาร แจ้ง 5 มติ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เดินหน้าทำกิจกรรมต่อไปดังนี้


ผลการประชุมร่วม

วันนี้ (4 เมษายน) ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
และภาคีเครือข่ายได้ประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลงานที่ผ่านมา
และกำหนดภารกิจในการพิทักษ์ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนา ต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติ ดังนี้


1.เรื่องอุกเขปนียกรรม ในเรื่องนี้คณะสงฆ์ทั่วประเทศ
ท่านมีความรู้สึกนึกคิดตรงกันและกำลังดำเนินการ
ตามหลักพระธรรมวินัยเพื่อตัก เตือนพระภิกษุบางรูป 
ที่ประชุมเห็นว่า เรื่องนี้เป็นความบริสุทธิ์ใจของคณะสงฆ์ทั่วสังฆมณฑล 

ศูนย์พิทักษ์ สนพ. และภาคีเครือข่าย 
จึงไม่ควรเข้าไปประสานงานใดๆ ให้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ


2.เรื่องการแจ้งความดำเนินคดี กรณีพระภิกษุบางรูป
ดูหมิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
และใส่ความคณะสงฆ์อันก่อให้เกิด 
ความเสื่อมเสียหรือความแตกแยก นั้น 

ในเรื่องนี้เป็นภารกิจเดิมของสมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนา
โดยมี ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ 
เลขาธิการเป็นเจ้าภาพหลัก 
ภาคีเครือข่ายจึงเห็นควรมอบหมายภารกิจเดิมต่อไป


3.เรื่องการ ดีเบต ที่ปรากฎข่าวตามสื่อในขณะนี้
ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นควรมอบหมายให้ 
ผศ.ดร. เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ เลขาธิการ สนพ. 
เป็นผู้แทนไปดีเบตตามที่ได้มีการตกลงกันตั้งแต่ต้น


4.รับรองตามข้อเสนอเดิมให้พระเมธีธรรมาจารย์
กลับมาเป็นผู้นำในการทำหน้าที่เพื่อพิทักษ์
ปกป้องคณะสงฆ์และพระพุทธศาสนาต่อไป

5. ภารกิจงานที่จะทำต่อไปให้ปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติการตามที่เสนอในที่ประชุมและให้เก็บเป็นความลับ


พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร)
‪#‎เจ้าคุณประสาร‬
4 เมษายน 2559*********************************ผลการประชุมร่วมวันนี้ (4 เมษายน) ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย สมาคมนักวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่า...
โพสต์โดย พระเมธีธรรมาจารย์ - เจ้าคุณประสาร บน 4 เมษายน 2016

อยากบอกอะไรไหม ?