3/06/2559

จรรยาบรรณ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

จรรยาบรรณ ผู้ตรวจการแผ่นดิน

หน่วยงานที่ได้ชื่อว่า
เป็นวิชาชีพชั้นสูง ย่อมมี
ระบบของธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง
ย่อมมีประมวลจริยธรรมเป็น
สิ่งยึดเหนี่ยวในความเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงนั้น  และยิ่งในระบบของ
องค์กรอิสระที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบระบบขององค์กรอื่น
ยิ่งต้องมีความตระหนักในความ
มีคุณธรรม จริยธรรม มีประมวลของ
จริยธรรมเป็นแบบแผนเชิงประจักษ์
และยิ่ง องค์กรนั้นได้ขึ้นชื่อว่า เป็น
  “ ผู้ตรวจการแผ่นดิน “
ที่เป็นที่พึ่งของคนทั้งแผ่นดินไทย
ขอย้ำ
  “ เป็นที่พึ่งของคนทั้งแผ่นดินไทย “
หาใช่เป็นที่พึ่งของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด
เพื่อมาทำลายคนอีกกลุ่มหนึ่งไม่
     จากการวินิจฉัยของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ตราอำนาจ
เส้นทางให้ฝ่่าย ศาสนจักรเสียใหม่
โดยไม่เคยปรากฎมีมาก่อนใน
สารบบแห่งการแต่งตั้งประมุขสงฆ์
แห่งราชอาณาจักรสยามหรือใน
ราชอาณาจักรไทย
      การวินิจฉัยที่ทำลายระบบ
ราชประเพณีอันดีงามที่มีมาแต่เดิมนี้
ขอถามว่า ผู้ตรวจการแผ่นดิน ใช้
ประมวลจริยธรรมข้อใดมาประกอบ
ในการตัดสินใจวินิจฉัยออกมาเช่นนี้
หากเปิดหาไม่เจอเพราะไม่เคยใช้
ประมวลจริยธรรมมาก่อน ได้แต่
ทำตามประมวลอำเภอใจของใคร
บางคน  ก็ขอแนะนำให้
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่างประมวลจริยธรรม
ขึ้นมา หากว่ายังไม่เคยมี
หรือหากมีแล้ว ก็ขอให้นำมาท่อง
ก่อนนอนยามสวดมนต์ไหว้พระแล้ว
แต่หากท่านมิใช่ พุทธศาสนิกชน
ก็คงนึกไม่ออกนะ ว่าต้องทำเช่นไร
ก็ได้แต่ขอแนะนำว่า
ผู้ตรวจการแผ่นดิน หากการกระทำ
มิใช่เป็นที่พึ่งให้แก่คนทั้งแผ่นดินได้
สมกับชื่อขององค์กร
ก็ “ ยุบ “ ซะเถอะนะ อย่าอยู่ให้
เปลืองภาษีประชาชนอีกต่อไปเลย

ศศินภา  นิติธรรมปพน
อดีตคณะกรรมการปฏิรูปแนวทางและมาตรการปกป้องพิทักษ์กิจการ
พระพุทธศาสนา
สภาปฏิรูปแห่งชาติ

๔ มีนาคม  ๒๕๕๙

อยากบอกอะไรไหม ?