3/28/2559

คณะสงฆ์ มุกดาหาร สวดประกาศอุกเขปนียกรรม พุทธอิสระ


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พระปลัดนรุตม์ชัย อภินนฺโท
เลขาธิการองค์กรพิทักษ์พระพุทธศาสนาภาคใต้
เปิดเผยกรณีที่พระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือพระพุทธอิสระ
วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม ออกมาโต้ตอบกรณีที่พระสงฆ์ภาคใต้
ประกาศอุกเขปนียกรรมกับพระพุทธะอิสระ
จนถูกโยงว่าเป็นพวกเดียวกับวัดพระธรรมกาย ว่า 
อาตมาขอประกาศว่าไม่เคยเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย
และไม่เคยรับกิจนิมนต์ หากใครพยายามพูดโยงให้อาตมาเสื่อมเสีย
ท่านกำลังละเมิดสิทธิของอาตมาอยู่

แต่ในทางตรงกันข้าม ที่ปรากฏชัดเจนว่าพระพุทธอิสระแม้บวชในพระพุทธศาสนา
แต่เข้ากับพวกคฤหัสถ์ ประพฤติตนเป็นที่รังเกลียดต่อคณะสงฆ์

ดังนั้น พระสงฆ์ภาคใต้เห็นควรให้ใช้หลักพระธรรมวินัยตาม
ที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตไว้ ทำอุกเขปนียกรรม
ขับจากหมู่คณะไปสงบสติอารมณ์ จนกว่าจะกลับตัวกลับใจ
 อันจะยังความสุขสงบกลับคืนสู่สังฆมณฑล และพุทธบริษัท 
กหากยังมิอาจละทิฐิกลับตัวกลับใจ ก็ควรได้รับการลงโทษสถานหนัก 
ประกาศปัพพาชนียกรรม ไล่ออกจากหมู่สงฆ์สิ้นสุดความเป็นพระในหมู่คณะ
 หาอาวาสมิได้ตลอดกาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันเดียวคณะสงฆ์ จ.มุกดาหาร ได้ร่วมใจออกประกาศ
ใจความว่า คณะสงฆ์ จ.มุกดาหาร ขอประกาศอุกเขปนียกรรมพระพุทธะอิสระ
ผู้ประพฤติขวนขวายเพื่อทำลายคณะสงฆ์ เป็นบุคคลผู้ไร้หิริโอตตัปปะ
ประพฤติตัวเป็นข้ารับใช้คฤหัสถ์ ประพฤตินอกธรรม นอกวินัย
อันมิใช่วิสัยของสมณศากยบุตรพุทธชิโรสพึงกระทำ 
สร้างความแตกแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายให้เกิดขึ้นในสังฆมณฑล

ข่าวมติชน
http://www.matichon.co.th/news/86805


อยากบอกอะไรไหม ?