3/01/2559

พระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ หนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราชพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
หนุนสมเด็จวัดปากน้ำเป็นพระสังฆราช
เหตุเป็นที่เคารพศรัทธาชาวพุทธ
ติงรัฐสนองไม่สนองมติมหาเถรเท่าที่ควร
พร้อมขอให้ยึดกฎหมายและพระธรรมวินัย


พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง กล่าวถึง
สถานการณ์พระพุทธศาสนาปัจจุบันว่า
ปัจจุบันพระศาสนามีภัยรอบด้าน
โดยเฉพาะกับผู้บริหารคณะสงฆ์
การฝ่าวิกฤติครั้งนี้ต้องยึดองค์กร
สูงสุดคือมหาเถรสมาคม (มส.)เป็นหลัก
เพราะการทำงานของท่านยึดหลักกฎหมาย
ยึดหลักพระธรรมวินัย

พระสงฆ์ต้องฟังผู้ปกครอง ถ้ามีกลุ่ม
บุคคลมองในแง่ลบหรือสร้างปัญหา
ต้องช่วยกันปกป้องและแก้ข่าว
สาธุชนได้ยินข่าวอะไรมาต้อง
ไตร่ตรองให้ดี เพราะคนที่มุ่งร้าย
และก่อความไม่สงบนี้ จะหาข้อผิดเล็กๆน้อยๆ
มาโจมตี อะไรที่เป็นเสี้ยนหนามต้องป้องกัน
อย่าให้เขาหาช่องมาเป็นเหตุมาสร้างความวุ่นวายได้ง่ายๆ


เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กล่าวเพิ่มเติม
ถึงกรณีมหาเถรสมาคม มีมติเสนอนามสมเด็จ
พระมหารัชมังคลาจารย์  วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
เป็นสมเด็จพระสังฆราชว่า ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
เป็นที่เคารพรักและศรัทธาของคณะสงฆ์
มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา

เคยปฏิบัติงานเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ

เคยเป็นเจ้าคณะภาค7 ท่านมีเมตตาดูแลพระสงฆ์สามเณร

เหมือนพ่อดูแลลูก สอนให้ยึดมั่นในพระธรรมวินัย
โดยเฉพาะครั้งที่ดำรงตำแหน่งแม่กองบาลีสนามหลวง

ท่านส่งเสริมสนับสนุน พระสงฆ์ สามเณร
เรียนบาลีนักธรรม ซึ่งท่านบอกว่าเป็นรากแก้ว
ของพระศาสนา พระศาสนาจะมั่นคงรุ่งเรืองได้
เพราะการเรียนนักธรรมบาลีเป็นเบื้องต้น

จึงอยากให้รัฐบาลตัดสินตามมติ
ของมหาเถรสมาคม แต่ที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้
สนองเท่าที่ควร ปัญหาจึงเกิดอย่างที่เห็น
ยิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ปัญหาก็มากขึ้นเท่านั้น
เพราะฉะนั้นรัฐควรปฏิบัติตามมติของมหาเถรสมาคม


“การรักษาพระพุทธศาสนานั้นต้องรักษากันหลายฝ่าย
อะไรที่เป็นเสี้ยนหนามต่อพระพุทธศาสนา
อยากให้ท่านช่วยกันป้องกัน อย่าให้คนอื่นหาช่องมาตีเอาง่ายๆ
จะเป็นเหตุให้เกิดความวุ่นวาย ยุ่งยาก
เพราะว่าคนเราจะให้มีความเห็นพร้อมกันคงยาก
ฉะนั้นขอให้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่เข้าใจ
และยึดหลักการปฏิบัติธรรมเนียมที่เราสืบทอดกันมา
จากครูบาอาจารย์ ก็จะรักษาพระศาสนาไว้ได้”

Cr.เพจพุทธสามัคคี

อยากบอกอะไรไหม ?