2/27/2559

#ข่าวเด่น - พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ UCAnews


 (๒๖ ก.พ.๕๙) พระมหาอภิชาติ ปุณฺณจนฺโท 
ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ UCAnews 
ของประเทศสหรัฐอเมรกา ในประเด็น 

"ถ้าพระภิกษุใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกสังหาร ๑ รูป 
ต้องแลกกับการไปเผามัสยิดทิ้งไป ๑ มัสยิด" 

ถ้าได้ตีพิมพ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วจะนำเนื้อหามาเผยแพร่ให้อ่านอีกครั้ง

อยากบอกอะไรไหม ?