2/29/2559

บทความ - อย่าลบหลู่ ตำแหน่งสมณศักดิ์
บทความ ชาวพุทธต้องลุย พูดคุยให้ตรงประเด็น

วันนี้เสนอ ตอน........

+++อย่าลบหลู่ ตำแหน่งสมณศักดิ์+++

ผลการแต่งตั้งตำแหน่งสมณศักดิ์
ไม่ใด้กระทบศีล ไม่ได้กระทบพระธรรมวินัย

แม้ไม่ได้ปรากฏในพระธรรมวินัย
แต่เป็นแบบแผนอันเกิดขึ้นตาม
พุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
นับอสงไขยไม่ถ้วน

ตำแหน่งของพระ มีมาแต่โบราณ
เป็นเรื่องความรับผิดชอบ
เป็นการแต่งตั้งเพื่อมอบหมายหน้าที่การงาน
โดยพระบรมราชานุญาต
ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ตำแหน่งราชาคณะ หรือ สมณศักดิ์
เรียกว่าเป็นกรณียกิจ เพื่อส่วนรวม

ส่วนศีลของพระ เป็นหน้าที่สำรวมระวัง
เพื่อความงดงามแห่งอาจาระส่วนตัว

ใครที่ลบหลู่จาบจ้วงว่า พระรับตำแหน่ง
เป็นพระไม่บริสุทธิ์ ผิดศีล

นั่นเป็นความเข้าใจผิดอย่างร้ายแรง
และขัดแย้งต่อภาพลักษณ์ความเป็นชาวพุทธ
ที่ต้องช่วยกันปกป้องรักษาพระธรรมวินัย

จึงไม่ควรเอาเรื่องตำแหน่ง
มาปะปนกันกับเรื่องศีล 227

ตำแหน่ง คือ คุณสมบัติ
เครื่องหมายเชิงอำนาจ
เพื่อการบริหารเพื่อการปกครอง
ที่มอบหมายแต่งตั้งให้กับ ผู้มีคุณสมบัติ
มีความรู้ความสามารถ ที่จะสานงานคณะสงฆ์
ในฝ่ายนิติบัญญัติ และธรรมบัญญัติ
เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
ให้ยืนยาวต่อไปในอนาคต

นั่นคือแบบแผนโบราณที่มีมา
ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ที่พระพุทธองค์
ทรงแต่งตั้ง "เอตทัคคะ" ประทานแด่
#พระอสีติมหาสาวก
ผู้เลิศในด้านต่างๆ

ชาวพุทธแท้ๆ ตัวจริง ต้องอย่าลืมคำว่า

#เอตทัคคะ #แปลว่า
#ผู้ยอดเยี่ยมในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ

ชัดมั้ย เก็ทหรือเปล่า พ่อมัคทายกแสนรู้

เอตทัคคะนี้ เป็นตำแหน่ง ที่ปรากฏตาม
อนุพุทธานุพุทธประวัติ ของพระมหาเถระ 80 รูป
ในสมัยพุทธกาล เพื่อ ให้พุทธบริษัท 4
ได้ศึกษาเล่าเรียน

พวกไม่เคยเรียน อย่าเกรียนโชว์ซื่อบื้อ !!!

แม้พระราชาคณะในปัจจุบัน
อาจจะไม่เลิศ ประเสริฐ
เท่ากับพระอรหันต์ ในอดีต
แต่โดยหลักการ และจุดมุ่งหมาย
ในการแต่งตั้ง ก็สอดคล้องกับ
แนวทางของพระพุทธองค์ที่ทรงอนุโลมไว้
ตามหลัก ภันเต อาวุโส
และ อุปัฌชาย์ อาจารย์
ซึ่งก็เรียกว่า เป็นตำแหน่ง เช่นกัน

-----------------------------------------
Cr.นิยตะ
-----------------------------------------

#มมร #มจร #สมเด็จช่วง #พระสังฆราช
#มหาเถรสมาคม #พระสงฆ์ #คณะสงฆ์ไทย

อยากบอกอะไรไหม ?