2/22/2559

ความจำเป็นที่จะต้อง สถาปนาสมเด็จพระสังฆราช
มีบางท่านให้ความเห็นว่า ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ ให้ปกครองกันเองตามพระธรรมวินัย

ในความเป็นจริงแล้วก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตตรัสไว้แล้ว จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย ความหมายก็คือให้พุทธบริษัทยึดถือปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ไม่ได้ทรงห้ามไม่ให้มีหัวหน้าสงฆ์ ภายหลังที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว พระมหากัสสปเถระ พระป่าที่เป็นเอตทัคคะด้านธุดงค์ ก็ได้เป็นประธานสงฆ์ในการสังคายนาครั้งที่ 1 เหตุจากที่พระชรารูปหนึ่งกล่าวจาบจ้วงพระพุทธองค์และพระธรรมวินัย

หลังจากนั้นพระสงฆ์สาวกก็ช่วยกันประกาศเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น

พุทธศตวรรษที่ 3 สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระพุทธศาสนาในชมพูทวีปเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการส่งสมณทูต 9 สายไปเผยแผ่พระศาสนาในต่างถิ่นต่างแดน หนึ่งในนั้นก็คือสุวรรณภูมิ ที่มีพระโสณะ พระอุตตระ เป็นหัวหน้าทีมนำมา

จะเห็นได้ว่าความจำเป็นของการมีหัวหน้า ประมุข ประธานสงฆ์นั้น มีความจำเป็นในแง่การบริหาร การจัดการองค์กร เพื่อประสิทธิผลในการศึกษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ประเทศไทยในปัจจุบัน ประมุขสูงสุดในทางคณะสงฆ์ เรียกชื่อว่า สมเด็จพระสังฆราช

ลาว เรียกว่า ประมุขสงฆ์
ศรีลังกา เรียก มหานายกะ
กัมพูชา เรียก สังฆราช เป็นต้น

จะเรียกอย่างไรก็ตาม รวมความแล้วก็คือ องค์สังฆบิดร นั่นเอง

สมเด็จพระสังฆราช ในประเทศไทย ได้รับการยอมรับ เคารพ นับถือ จากประมุขสงฆ์ทั่วโลก ทั้งจากคณะสงฆ์เถรวาทและมหายาน เพราะประมุขสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลก ต่างยอมยกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก สังฆราชของประเทศไทยก็เปรียบเสมือนสังฆราช ของประมุขสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลกนั่นเอง

หากรัฐบาลปล่อยให้ยืดเยื้อแบบนี้ จะส่งผลกระทบอย่างไร

1.ประมุขสงฆ์และชาวพุทธทั่วโลก จะเกิดข้อสงสัยในศรัทธา และความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทยที่มีต่อคณะสงฆ์ไทย เพราะรัฐบาลที่ผ่านๆ มาประมุขสงฆ์ และชาวพุทธทั่วโลก ต่างมองเห็นและยกย่องถึงศรัทธาและวิธีปฏิบัติที่เคารพนอบน้อมต่อคณะสงฆ์โดยรวม ผ่านวิถีชีวิต และกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวิสาขบูชาโลก มาฆบูชา เป็นต้น

2.การปล่อยให้เรื่องนี้ยาวนานออกไป หล่อเลี้ยงกระแสแห่งความขัดแย้งออกไป มีแต่จะทำให้สังคมสงฆ์อ่อนแอไปเรื่อยๆ และนำพาความขัดแย้งมาสู่สังคมไทย

ได้โปรดดำเนินการตามกฎหมายและจารีตประเพณีเถิด ก่อนที่เรื่องราวจะลุกลามบานปลายใหญ่โตกว่านี้ แล้ววันนั้นมันจะสายเกินแก้

ปล. พรุ่งนี้ติดตามเรื่อง ตำรวจภูธรภาค 7 จะตั้งข้อกล่าวหาและออกหมายเรียกอาตมาและคณะ...คอยติดตามที่นี่

พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จนฺทสาโร) #เจ้าคุณประสาร
22 กุมภาพันธ์ 2559

อยากบอกอะไรไหม ?