2/11/2559

คำแถลงการณ์ ถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนคนไทยคำแถลงการณ์
ถึงพุทธศาสนิกชนและประชาชนคนไทย ทุกหมู่เหล่า
พุทธบริษัท ผู้หยัดยืน และยึดมั่นในความยุติธรรมทั้งหลาย 


ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกท่านจะได้รับทราบว่า สถานการณ์ ภัยคุกคามพระพุทธศาสนา ได้กล้ำกราย เข้าใกล้ องค์กรการปกครองคณะสงฆ์ และ ป้อมปราการด่านคุ้มภัยทางพระพุทธศาสนา จนเกิดเป็นปัญหาที่กระทบความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างใหญ่หลวง

คณะสงฆ์ องค์กร และศาสนบุคคล ผู้ไม่ประทุษร้ายต่อใครๆ พร้อมกันออกมายืนยันแล้ว โดยบัดนี้ ศาสนสถาน และศาสนบุคคล ของชาวพุทธ กำลังถูก ขย่มข่มเหง รุมรังแก อย่างรุนแรง ด้วยแผนการอันแยบยล เช่น ใช้วิธีการจุดประเด็นข่าว ยกตัวบุคคลขึ้นเป็นประเด็น ให้เกิดการโต้แย้งเรื่องคำสอน หลักปฏิบัติ ทำให้มีการโจมตีที่ไม่เป็นกฎหมาย ไม่เป็นธรรมวินัย หรือ การดำเนินคดีความต่อพระสงฆ์ ที่ใช้หลักกฎหมายบ้านเมือง มาดำเนินการด้วยวิธีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดแย้งพระธรรมวินัย
ทั้งหมดนี้ เป็นการสร้างสถานการณ์ โดยใช้เหยื่ออารมณ์ เหยื่อวิพากษ์ วิจารณ์ ยกมาเป็นประเด็นข่าวเพื่อเป็นเป้าลวง

ในขณะเดียวกัน ก็มีการนัดแนะให้มีกลุ่มแอบแฝงทำการ ยุยง ปลุกปั่น ใช้สื่อชี้นำ เพื่อเลี้ยงกระแสให้เกิดบรรยากาศความเสื่อมศรัทธา ที่ส่งผลระทบต่อความรู้สึกต่อสาธุชนคนไทยมากเกินพอดี เพื่อเป้าหมายแท้จริง ที่จะทำการโจมตีบั่นทอนความเข้มแข็งของชาวพุทธไทย และทั่วโลก
ถือเป็นการรุกคืบ ประหนึ่งว่า จะใช้น้ำกรดกัดเซาะภูผาแห่งความสมานสามัคคี ที่ยังตั้งมั่นอยู่ ให้เสื่อมสลาย ทลายลงไป และเข้ายึดกุมอำนาจ รวมทั้งทรัพยากรของชาวพุทธ และ ชาวไทย ไปเป็นประโยชน์ของตน

โดยฝ่ายเขาได้มีการตั้งเป้าไว้แล้วว่า จะใช้ทรัพยากร ข้าวน้ำ เกษตรกรรม การไหลเวียนของเม็ดเงินในภาคธุรกิจ บนแผ่นดินไทย ไปเป็นแหล่งสะสมทุน เป็นฐานที่มั่นทางเสบียง ยุทโธปกรณ์ และกองกำลัง เพื่อเข้ายึดเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งรุกคืบ สร้างความได้เปรียบทางกองทัพ ทำสงครามศาสนาในอนาคต
แต่บัดนี้ คนไทยในแผ่นดินธรรม ตื่นรู้ การจู่โจมอย่างแนบเนียนนั้นแล้ว เราจะลุกขึ้น และเราจะสู้ ยืนหยัดอยู่บนหลักการ และจะตอบโต้ด้วยอำนาจและสิทธิเสรีภาพ ที่จะปกป้องตนเอง เพื่อโครงสร้างทางการปกครองที่เข้มแข็ง ไม่ให้ถูกทำลาย พร้อมทั้งจะคัดค้านการบังคับใช้กฎหมายการเมือง การปกครองที่ไม่สอดคล้องกับพระธรรมวินัย กิจใดที่เป็นการเบียดเบียน โดยกฎหมาย ที่ไม่เป็นธรรม กิจนั้น เป็นภารกิจสำคัญ ที่ชาวพุทธและผู้ที่ใฝ่สันติธรรมทุกภาคส่วน ต้องออกมาต่อต้าน ไม่ยอมรับ และรุกกลับ เพื่อกำจัดสถานการณ์นั้นออกไปให้จงได้

จึงขอโอกาสชี้แจง ทำความเข้าใจต่อผู้ที่ไม่เข้าใจการตื่นตัวของชาวพุทธทั่วโลกในห้วงเวลานี้ ได้โปรดเชื่อว่า พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จากองค์กรพุทธทั่วประเทศ และทั่วโลก ยังคงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเอง โดยยึดพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอน น้อมขัดเกลาจิต ให้ลุ่มลึก สะอาด บริสุทธิ์ ตามลำดับ ตรงตามไตรสิกขา ตรงตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์
หากท่าน หรือ ครูบาอาจารย์ ในทางธรรม ของท่าน ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ เป็นปกติ และมีความสุขในรสพระธรรม ตามสมควร ดียิ่งอยู่แล้ว ก็ขออนุโมทนาบุญด้วย และขอกล่าวสาธุการ อย่างจริงใจ ขอเพียงอย่าตีความเจตนาของคณะสงฆ์ไทยในครั้งนี้ไปเป็นประเด็นสร้างความทะเลาะเบาะแว้ง หรือ ทำให้ชาวพุทธต้องมาแตกแยกกันเอง

ส่วนประเด็นความห่วงใยพระพุทธศาสนา ที่อาจเกิดขึ้นด้วยอำนาจบุญมากระตุ้นเตือน ส่งสัญญาณ ให้หลายๆ องค์กรพุทธทั่วโลก ได้ออกมายืนหยัด เฝ้าระวัง โดยเฉลียวใจรู้ตัวอยู่ว่า ต้อง "มีสติ ไม่ประมาท" บุญนั้น จึงดลบันดาลให้ชาวพุทธผู้มีดวงปัญญา ก็ดี มีปฏิภาณไหวพริบก็ดี มีความตระหนักในการปฏิสังขรณ์ ธำรงรักษาพระพุทธศาสนาก็ดี จึงทำให้ ภิกษุ สามเณร กุลธิดา กุลบุตร พุทธชิโนรส ทุกหนแห่ง ร่วมกันธำรงรักษาพระธรรมคำสอน พระธรรมวินัย พร้อมกันลุกขึ้นมา เฝ้าระวัง และวางมาตรการ ให้ความคุ้มครอง ปกป้องพระพุทธศาสนาและรักษาโครงสร้างความมั่นคงขององค์กรสงฆ์

อย่าปล่อยให้พระพุทธศาสนาถูกคุกคาม จากภัยภายใน และภัยภายนอก เหมือนดังเช่น มหันต์ภัยร้ายมุ่งทำลายพุทธศาสนา ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว เช่น ศาสนาพุทธเสื่อมลงจากประเทศอินเดียข้อหนึ่ง 

มหาวิทยาลัยนาลันทาถูกจู่โจม เผาทำลาย ฆ่าพระสงฆ์ โดยการคุกคามจากศาสนาอื่น ข้อหนึ่ง 

การเมืองการปกครองที่เกิดจากต่างศาสนา เข้าไปทำการบีบบังคับประชากรชาวพุทธในประเทศเวียดนาม มิให้ปฏิบัติศาสนากิจ แล้วเกิดการแบ่งแยก ข้อหนึ่ง 

การโค่นล้มการปกครองสงฆ์ และฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ชาวพุทธ ในประเทศศรีลังกา ข้อหนึ่ง 
การพยายามแทรกซึมก่อการร้าย เพราะกระหายสงครามศาสนา หรือ สร้างความขัดแย้ง ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ข้อหนึ่ง

หรือแม้แต่เหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของประเทศไทย ที่มีมานานนับทศวรรษ
อันเป็นข้อสำคัญ อีกข้อหนึ่ง

โดยทุกๆ เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้วเหล่านี้ ได้ย้ำเตือนสติให้คณะสงฆ์ไทย รวมทั้งชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต้องยืนหยัด เข้มแข็ง เชื่อมั่น และมีความสามัคคี พร้อมที่จะออกมาปกป้องพระธรรมวินัย รักษาความมั่นคง วางมาตรการดูแล ทุกองคาพยพ ให้มีประสิทธิภาพในการปกป้องตนเองอย่างเหมาะสม

ขอให้ท่านผู้มีใจเป็นธรรม อันเป็นพรหมวิหาร 4 พึงให้โอกาส คณะสงฆ์ไทย และพุทธบริษัท 4 ที่ได้พิสูจน์ตนเองอย่างบริสุทธิ์ใจ โดยผนึกกำลังกัน ใช้สติปัญญาและศักยภาพที่มีอยู่ ดำเนินภารกิจปกป้องพระพุทธศาสนา โดยสะดวก ไม่ถูกคัดค้าน ขัดขวางจากชาวพุทธด้วยกันเอง ที่คิดต่าง หรือ เข้าใจผิด
และขอเรียนเชิญ อาราธนา ท่านผู้ที่ไม่เห็นด้วย โปรดนั่งให้เป็นสุข นอนให้เป็นสุข ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมให้เป็นสุข ทางคณะสงฆ์ไทย (Thai Monks) น้อมรับคำแนะนำด้วยความยินดี ไม่มีความขัดเคือง หรือมุ่งร้ายต่อท่าน แม้ท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตาม

กลุ่มบุคคล ที่ยังแฝงตัวปฏิบัติการทางจิตวิทยา เพื่อ "ลากพุทธชนพุทธ " ทำการบิดเบือนกุศลเจตนา ของคณะสงฆ์ไทยให้เป็นอย่างอื่น มีอคติ อาฆาตมาดร้ายต่อมหาเถรสมาคม เป็นอาจิณ และดูหมิ่นคณะสงฆ์ไทย อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจ

ขอให้หยุดปองร้าย และ ขอให้คนไทยผู้ใฝ่หาความยุติธรรมจากกฎหมายไทยมาโดยตลอด โปรดไว้วางใจ คณะสงฆ์ไทย ผู้ปราศจากการเบียดเบียน ที่จะมุ่งสร้างสันติภาพ ทั้งภายใน และภายนอก มาอย่างต่อเนื่อง

ท่านผู้มีดำริ มุ่งแก้ไขคนอื่นอยู่เนืองๆ ทั้งหลาย โปรดระลึกไว้ว่า ผู้สืบทอดอายุพระพระพุทธศาสนาในยุคก่อนหน้า ได้ก่อเกิด และร่วมให้กำเนิดแผ่นดินสยาม "ท่านอาศัยร่มเงาพุทธบนแผ่นดินใดเป็นสุขอยู่ จงอย่าได้หักรานก้านกิ่ง ทำลายร่มเงาไม้ใหญ่ บนแผ่นดินนั้น อย่างทะเยอทะยาน และไม่เกรงอกเกรงใจชาวไทยพุทธผู้รักชาติ รักแผ่นดิน"

คณะสงฆ์ไทย (Thai Monks) จะขอปฏิญาณตน ให้ความร่วมมือ อำนวยประโยชน์ ต่อคณะสงฆ์ และพุทธบริษัท 4 เพื่อให้ภารกิจปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนาจากภัยคุกคาม จะได้สัมฤทธิ์ลุล่วงไปด้วยดี เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ประกาศพระศาสนา "เพื่อความผาสุก ความสมานสามัคคี ให้ดำรงอยู่ในหมู่ชาวพุทธ ชาวไทย ทั้งที่เห็นด้วย และทั้งที่เห็นต่าง" อย่างเท่าเทียม จริงใจ และเป็นธรรม


ทีมงานThai Monks / คณะสงฆ์ไทย
14 กุมภาพันธ์ 2559
11:11 น.
www.facebook.com/thailandmonks
LINE Official Account : “@idz105e”

อยากบอกอะไรไหม ?